Dáil Éireann agus Seanad Éireann

Dhá Theach

Dáil Éireann agus Seanad Éireann

Tá 158 gcomhalta i nDáil Éireann, teach íochtarach Thithe an Oireachtais, agus is iad muintir na hÉireann a thoghann iad ar fad. Tá 60 comhalta i Seanad Éireann, an teach uachtarach, agus déanann painéil nó céimithe ollscoile iad a thoghadh nó ainmníonn an Taoiseach iad. Thosaigh téarmaí nua parlaiminte don dá theach sa bhliain 2016. Bhí 32 théarma Dháil Éireann agus 25 théarma Sheanad Éireann ann ó bunaíodh an Stát.

Cé hiad na hAirí Rialtais?

Tá liosta de na hAirí Rialtais agus de na hAirí Stáit ar fáil ar shuíomh gréasáin Roinn an Taoisigh.

Cén dáilcheantar a bhfuil mé ann?

Chun léarscáileanna mionsonraithe de na dáilcheantair a fheiceáil, amharc ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Clár Leasanna na gComhaltaí

Is gá do Chomhaltaí Thithe an Oireachtais ráitis bhliantúla a dhéanamh faoina leasanna. Leagtar amach anseo aon stiúrthóireachtaí cuideachta atá acu, maoin atá ina seilbh agus bronntanais a fuair siad.

Tuarastail agus liúntais

Íoctar buntuarastal le Comhaltaí den Oireachtas mar aon le liúntas tuarastail bunaithe ar aon phost eile atá acu. Tig leo an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte agus liúntais eile a éileamh freisin.

Teagmháil a dhéanamh le Comhalta reatha

Seo a leanas na seoltaí poist agus ríomhphost do Theachtaí Dála agus Seanadóirí reatha: 

<Ainm an Chomhalta>
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
<céadainm>.<sloinne>@oireachtas.ie

Sonraí teagmhála na gcomhaltaí

Íoslódáil sonraí teagmhála iomlána na dTeachtaí Dála agus na Seanadóirí reatha uile.

 

Pleananna suíochán na seomraí

Íoslódáil na pleananna suíochán do Sheomra na Dála agus do Sheomra an tSeanaid ar mhaithe le vótáil leictreonach.

Clár na bpáirtithe polaitíochta

Ní mór do pháirtithe polaitíochta a bheith cláraithe ionas go gcuirfear ainmneacha a gcuid páirtithe ar pháipéir ballóide i dtoghcháin. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le hOifig Chláraitheora na bPáirtithe Polaitíochta, Teach Laighean, Baile Átha Cliath 2.

(01) 618 3438 clerk@oireachtas.ie

Cácas na mBan

Fóram traspháirtí is ea Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn do bhanpharlaiminteoirí na hÉireann. Tugann sé deis dóibh plé a dhéanamh ar na ceisteanna a théann i bhfeidhm ar mhná den chuid is mó agus dul i mbun feachtais ina leith.

Cláir eolais dáilcheantair

Tugann na cláir eolais dáilcheantair amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach dáilcheantar. Is bealach iontach iad chun eolas a fháil faoi do dháilcheantar.

Limistéar na gComhaltaí

Ceangail le líonra inmheánach Thithe an Oireachtais nó seiceáil do ríomhphost de chuid Thithe an Oireachtais.