Stop obair an Choiste seo nuair a lánscor an 32ú Dáil ar an 14 Eanáir 2020.

Anuas ar ghrinnscrúdú a dhéanamh ar obair na Roinne Airgeadais agus ar obair na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, cuireann an Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach comhairle ar na hAirí ábhartha maidir le tograí forásacha nithiúla arb é is aidhm dóibh pleanáil eacnamaíoch agus shóisialta a chur chun cinn agus a chomhordú.