Written Answers. - Céimeanna don Tionscnamh Iascaireachta.

Robert Molloy

Ceist:

65 D'fhiafraigh Mr. Molloy den Aire na Mara cad iad na céimeanna atá togtha chun a chinntiú gur féidir leis an tionscnamh feirmeoireachta bradán agus an tionscnamh iascaireachta agus turasóireachta a cómhaireachtáil; agus an ndéanfaidh sé ráiteas sa chás.

Tá mar aidhm agam a dheimhniú, chomh fada agus is féidir sin, go ndéanfaí forbairt ar an uisceshaothrú agus ar an duántacht tuarasóireachta i dteannta a chéile, ar mhaithe le pobail na tuaithe. Cuireann an dá ghníomhaíocht sin go mór le fostaíocht agus le teacht isteach ar fud na réigiún. Cuireadh béim shoiléir ar a n-acmhainn le haghaidh tuilleadh forbartha sa Phlean Náisiúnta Forbartha.

Tosaíocht is ea é anois tacú, leis, an acmhainn forbartha sin agus í a chomhordú d'fhonn an tairbhe shóisialta agus eacnamaíochta is fear a bhaint as an uisceshaothrú agus as an duántacht turasóireachta araon. Chun na sprice sin, táthar ag gníomhú sna trí shainréimse a leanas:

1. Tabharfaidh na Boird Iascaigh tosaíocht don acmhainn iascaigh intíre a bhainistiú níos fearr, a chaomhnú agus a athnuachan agus cuideoidh clár nua suntasach infheistíochta faoin bPlean Náisiúnta leis sin. Chomh maith leis sin tá an Roinn agus an Príomh-Bhord Iascaigh ag gníomhú leis na háisíneachtaí cuí d'fhonn a chinntiú go leanfaí de bheith ag tacú go gníomhach le hardchaighdeán sa duántacht turasóireachta agus fáil fhorleathan a bheith uirthi.

2. Tá sé ina thosaíocht, leis, a dheimhniú go dtarlóidh forbairt ar uisceshaothrú ar bhonn pleanáilte dea-riartha agus idir mhonatóireacht agus chigireacht rialta a bheith mar thacaíocht leis an bhforbairt sin.

3. Tá athbhreithniú meántéarmach ar an bhfrámaíocht reachtaíochta don uisceshaothrú ar na bacáin d'fhonn cur le struchtúir cheadúnaithe agus chomhairlithe, agus iad a chur in oiriúint do riachtanais an tionscail, agus d'fhonn cás na bpáirtithe leasmhara uile a chur san áireamh.

Fuaireas a thuarascáil dheiridh ó Thascfhórsa an Bhric Ghil ar na mallaibh agus léiríonn a chuid oibre an tairbhe do gach páirtí leasmhar a bhaineann le cur chuige an chomhair i dtaca leis na fadhbanna agus na dúshláin aitheanta de. Tá mé dóchasach gur féidir tógáil ar mheon an comhthuisceana agus na cumarsáide feabhsaithe i measc úinéirí iascach agus feirmeoirí éisc agus gur féidir sin a bhuanú, go háirithe faoi na socruithe atá molta ag an Tascfhórsa agus a bheidh á gcur i bhfeidhm agam.