Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe sa réimse leanaí agus gnóthaí óige i rith an 32ú Dáil.

Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais.

Cinntí cruinnithe

Céad, 11 Iúil

Decision List for Schedule A

Decision List for Schedule A (PDF)

Céad, 12 Iúil

EU Scrutiny, Joint Committee on Children and Youth Affairs

EU Scrutiny, Joint Committee on Children and Youth Affairs (PDF)