Ráiteas faoi Eolas do Vótálaithe: Tairiscint. Statement for Information of Voters: Motion.

Tairgim:

Go ndéanfar an ráiteas atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Rún seo a fhorordú mar eolas do vótálaithe de bhun alt 23 d'Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), i ndáil leis an togra chun Airteagal 29 den Bhunreacht a leasú, atá ar áireamh sa Bhille um an gCeathrú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001, agus is ábhar do reifreann bunreachta.

An Sceideal

1.Is é atá beartaithe leis an mBille um an gCeathrú Leasú is Fiche ar an mBunreacht, 2001, na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt 6º d'alt 4 d'Airteagal 29 den Bhunreacht:

‘7ºTig leis an Stát Conradh Nice ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach, na gConarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach agus Ionstraimí gaolmhara áirithe, a síníodh in Nice an 26ú lá d'Fheabhra, 2001, a dhaingniú.

8ºTig leis an Stát na roghnuithe nó na roghanna a fheidhmiú a shocraítear le hAirteagail 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 agus 2.1 den Chonradh dá dtagraítear i bhfo-alt 7º den alt seo nó fúthu ach beidh aon fheidhmiú den sórt sin faoi réir ceadú a fháil roimh ré ó dhá Theach an Oireachtais.'

2.MÁ THOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail TÁ ar an bpáipéar ballóide.

3.MURA dTOILÍONN TÚ leis an togra, cuir X os coinne an fhocail NÍL ar an bpáipéar ballóide.

4.Is féidir cóip den Bhille a iniúchadh nó a fháil saor in aisce in aon Phost-Oifig.

I move:

That the statement set out in the Schedule to this Resolution be prescribed for the information of voters pursuant to section 23 of the Referendum Act, 1994 (No. 12 of 1994), in relation to the proposal to amend Article 29 of the Constitution which is contained in the Twenty-fourth Amendment of the Constitution Bill, 2001, and is the subject of a constitutional referendum.

Schedule

1.The Twenty-fourth Amendment of the Constitution Bill, 2001, proposes to insert the following subsections after subsection 6º of section 4 of Article 29 of the Constitution:

‘7ºThe State may ratify the Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related Acts signed at Nice on the 26th day of February, 2001.

8ºThe State may exercise the options or discretions provided by or under Articles 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 and 2.1 of the Treaty referred to in subsection 7º of this section but any such exercise shall be subject to the prior approval of both Houses of the Oireachtas.'

2.IF YOU APPROVE of the proposal, mark X opposite the word YES on the ballot paper.

3.IF YOU DO NOT APPROVE of the proposal, mark X opposite the word NO on the ballot paper.

4.A copy of the Bill can be inspected or obtained free of charge at any Post Office.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Question put and agreed to.