Tá an tOireachtas freagrach as grinnscrúdú a dhéanamh ar dhréacht-thograí AE, as reachtaíocht AE a thrasuí go cuí i ndlí na hÉireann agus as cúram a chur ar an Rialtas as na cinntí a dhéanann Airí ag cruinnithe na Comhairle. Is iad Tithe an Oireachtais a tharmligeann go leor den obair i dtaca le gnóthaí AE chuig Coistí an Oireachtais. Tugtar cuntas sa tábla thíos ar chinntí a rinne an Coiste um Choimirce Shóisialach – Comhaltas le déanaí maidir leis an ngrinnscrúdú ar reachtaíocht AE atá beartaithe i réimse na Coimirce Sóisialaí