Is í Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminte (OCDP) an fhoireann dlí intí atá ag Tithe an Oireachtais.

Mar dhlíodóirí na Parlaiminte, táimid go hiomlán neamhspleách ar an Rialtas, agus cuirimid comhairle dlí speisialtóra, neamhchlaonta ar fáil don Pharlaimint, dá Comhaltaí agus don fhoireann.

Ár seirbhísí

Cuirimid comhairle ar Chomhaltaí den Oireachtas, ar shealbhóirí Oifige an Oireachtais, ar Choimisiún Thithe an Oireachtais agus ar Sheirbhís Thithe an Oireachtais maidir le réimse leathan saincheisteanna dlí agus corparáideacha.

Déanaimid freisin dlíthíocht dá bhforáiltear sna hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais.

Foghlaim tuilleadh faoin na gnáthréimsí dlí a dtugann OPLA comhairle fúthu ar.

Comhairle dlí pharlaiminteach do Chomhaltaí

Comhairle dlí

Comhairle dlí pharlaiminteach do Chomhaltaí

Is féidir le Comhaltaí den Oireachtas teagmháil a dhéanamh linn i gcomhair comhairle dlí pharlaiminteach agus chorparáideach agus tacaíocht maidir le:

 • saincheisteanna dlí ag eascairt as comhaltacht den Oireachtas
 • saincheisteanna dlí ag eascairt as Coistí Oireachtais
 • cúrsaí beartais a dtacaíonn an Rialtas leo a scrúdú agus a thástáil
Comhairle dlí agus dréachtú Billí Comhaltaí Príobháideacha

Seirbhísí BCP

Comhairle dlí agus dréachtú Billí Comhaltaí Príobháideacha

Is féidir le Comhaltaí den Oireachtas teagmháil a dhéanamh linn i gcomhair comhairle dlí dhiscréideach agus chun Billí Comhaltaí Príobháideacha (BCPanna) a dhréachtú. Cabhróimid le:

 • taighde tosaigh
 • forbairt an togra beartais
 • dréachtú an Bhille agus leasuithe air
 • grinnscrúdú roimh Chéim an Choiste

I gcomhair sonraí iomlána, léigh an treoir céim ar chéim seo dár seirbhís BCP.

Príomhchomhairleoir Dlí Parlaiminte

Mellissa English

Príomhchomhairleoir Dlí Parlaiminte

Tá an Príomhchomhairleoir Dlí Parlaiminte, Mellissa English, BL, Rúnaí Cúnta, mar cheannaire ar an OPLA, agus suíonn sí freisin ar bhord bainistíochta Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Tá Mellissa i gceannas ar fhoireann 17 dlíodóir, a bhfuil taithí agus cáilíochtaí gairmiúla acu ar fad mar dhlíodóir nó abhcóide sa Stát.

An fhoireann OPLA

Ramona Quinn, Mellissa English, Kieran Mooney agus Sinéad O’Brien

An fhoireann OPLA

Tá trí chomhpháirt san OPLA, agus príomhoifigeach i gceannas ar gach ceann díobh:

 • Ramona Quinn, dlíodóir - Comhairleoir Parlaiminte agus Dlí Corparáideach
 • Sinéad O’Brien, dlíodóir - Comhairleoir Dlí Billí Comhaltaí Príobháideacha
 • Kieran Mooney BL - Dréachtóir Reachtach Parlaiminte

Tacaíonn taighdeoirí dlí agus foireann riaracháin lenár ndlíodóirí ina gcuid oibre.

Áirítear leis na gnáthréimsí dlí a dtugann OCDP comhairle fúthu:

 • ceisteanna maidir leis an dlí bunreachtúil, sainchúram coiste, cearta finnéithe, ceartas aiceanta agus nós imeachta cothroma a chur i bhfeidhm
 • léirmhíniú na mBuanorduithe agus feidhmiú rialacha agus nósanna imeachta parlaiminte
 • saincheisteanna faoin dlí corparáideach ar nós dréachtú agus comhairle maidir le próisis sainfhála, iarratais ar thairiscintí, conarthaí tráchtála, saoráil faisnéise, an rialachán ginearálta maidir le cosaint sonraí (GDPR), saincheisteanna faoin dlí fostaíochta, liúntais agus áiseanna Comhaltaí, léirmhíniú agus feidhmiú forálacha reachtúla atá ábhartha i gcomhthéacs parlaiminte
 • dualgais dhlíthiúla toghchánaíochta agus reachtúla atá dílsithe i róil Chléireach Dháil Éireann agus Chléireach Sheanad Éireann

Cad é sainchúram OPLA?

Déantar foráil d’fheidhmeanna an OPLA agus an Phríomhchomhairleora Dlí Parlaiminte in Achtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2018. Tugtar comhdhlúthú neamhoifigiúil ar Achtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2018 anseo.

Sonraí teagmhála

Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminte
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

 

(01) 618 3657

opla@oireachtas.ie