Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais.

Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe í an Oifig Buiséid Pharlaiminteach le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste Oireachtais um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadaithe. Aonad speisialaithe neamhspleách atá ann laistigh de Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

Cláraigh lenár liosta seoltaí d'fhonn fógraí a fháil faoi na foilseacháin is déanaí ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach.

Buiséad 2019

Buiséad 2019

Buiséad 2019

Tá réimse foilseachán á dtáirgeadh againn a phléann go sonrach le Buiséad 2019. Aimsigh iad ar fad anseo.

Faisnéis Feidhmíochta agus na Meastacháin Athbhreithnithe le haghaidh Seirbhísí Poiblí

buiséad 2019

Faisnéis Feidhmíochta agus na Meastacháin Athbhreithnithe le haghaidh Seirbhísí Poiblí

Is treoir é an Nóta seo ina leagtar amach conas tabhairt faoin ngrinnscrúdú ar na Vótaí mar atá leagtha amach in REV, bunaithe ar Shamhail Loighce an Chláir.

Tráchtaireacht Eacnamaíoch agus Fhioscach Ráithiúil

R3 2018

Tráchtaireacht Eacnamaíoch agus Fhioscach Ráithiúil

Achoimre atá sa tráchtaireacht ráithiúil gheilleagrach agus fhioscach ar na príomhfhorbairtí maicreacnamaíochta agus fioscacha a tháinig chun cinn le ráithe anuas. Áirítear san eisiúint seo boscaí ar shaincheisteanna roghnaithe lena n-áirítear méadrachtaí neamhionannais, an Breatimeacht agus an Ciste Náisiúnta Oiliúna.

Foilseacháin le déanaí

Aoine, 11 Ean 2019

Budgetary Cycle 2019
Key documents with indicative dates – PBO publication 2 of 2019

Déar, 3 Ean 2019

Demographics and Voted Expenditure
PBO publication 1 of 2019

Céad, 12 Noll 2018

Health (Vote 38) in the Revised Estimates for Public Services
PBO Note 28 of 2018

Déar, 6 Noll 2018

Supplementary Estimates 2018
Briefing Paper 16 of 2018

Máirt, 27 Samh 2018

The European Commission’s Opinion on Ireland’s Draft Budgetary Plan 2019
PBO Note 27 of 2018

Teilifís an Oireachtais

Físeán Annette Connolly

Féach ar stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí, Annette Connolly, agus í ag caint ar chuspóirí na hOifige Buiséid Parlaimintí agus ar an bhfís atá aici do ról na hOifige sa phróiseas buiséadach. Sliocht atá san fhíseán seo as an Díospóireacht Stiúideo faoi Cháinaisnéis 2018 arna léiriú ag Teilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Foilseacháin maidir le grinnscrúdú buiséadach

Fan ar an eolas faoi dhoiciméid a bhaineann le próiseas an bhuiséid arna gcur i gcló ag eagraíochtaí eile.

OECD countries should provide for an inclusive, participative and realistic debate on budgetary choices, by offering opportunities for the parliament and its committees to engage with the budget process at all key stages of the budget cycle.
OECD Recommendations on Budgetary Governance

Cén fáth ar bunaíodh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach?

D’aithin an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta an gá a bhí leis an oifig ina hathbhreithniú ar fhormhaoirsiú buiséid Pharlaimint na hÉireann. Mhol an Fochoiste um Athleasú na Dála de chuid an Oireachtais, ina thuarascáil deiridh i mí na Bealtaine 2016, go mbunófaí an Oifig.
Bunaíodh an Oifig Buiséid Pharlaiminteach in 2017. Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus bhuiséadaithe í do Chomhaltaí den Oireachtas agus go háirithe don Choiste um Fhormhaoirsiú Buiséid de réir mar a dhéanann sé grinnscrúdú ex-ante ar gach ábhar buiséadach.

Annette Connolly, Stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí

Annette Connolly, Stiúrthóir na hOifige Buiséid Parlaimintí

Struchtúr eagraíochtúil

Tá stiúrthóir ag an OPB, Annette Connolly, agus leas-stiúrthóir, Denise O’Connell. Tá líon beag foirne ann faoi cheannas an Phríomhoifigigh Chúnta, nó a chomhionann, ag feidhmiú mar cheannaire foirne ag tuairisciú chuig an leas-stiúrthóir. Clúdaíonn an OPB ábhair cosúil le taighde agus anailís bhuiséadach (lena n-áirítear anailís ar chaiteachas agus ar cháin), taighde eacnamaíoch, bainistiú airgeadas poiblí agus rialacha seimeastair AE agus fioscacha. D’fhéadfadh an struchtúr seo athrú agus forbróidh sé de réir mar a fhorbraíonn an OPB a cuid seirbhísí.

Sonraí teagmhála

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
pbo@oireachtas.ie