An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Má tá suim agat oibriú don Oireachtas, féach ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, publicjobs.ie

Captaen an Gharda

Tá comórtas á reáchtáil ag Seirbhís Thithe an Oireachtais, ar thogra a fháil ón Taoiseach, chun an t-iarrthóir cáilithe is fearr a roghnú, is iarrthóir ag a bhfuil an t-eolas, na scileanna agus na buanna is gá chun riachtanais ról Chaptaen an Gharda i dTithe an Oireachtais a chomhlíonadh,  le breithniú lena cheapadh nó lena ceapadh ag an Taoiseach. Is faoi lánrogha an Taoisigh atá sé iarrthóir a cheapadh, nó gan iarrthóir a cheapadh, chun an phoist as an gcomórtas seo.

Oifigeach de chuid Thithe an Oireachtais is ea Captaen an Gharda agus oibríonn sé nó sí mar Leas-Cheann ar Aonad an Mhaoirseora. Is é príomhfheidhm an aonaid sin slándáil agus cuibhiúlacht a choimeád ar bun sna Seomraí Parlaiminteacha agus ar fud choimpléasc Theach Laighean agus a phurlán, agus a chinntiú go gcuirtear timpeallacht oibre dhaingean agus shlán ar fáil do na Comhaltaí, dá bhfoireann agus d’fhoireann na Seirbhíse. Ní foláir don aonad freisin a chinntiú gur áit dhaingean, shlán agus fháilteach é Tithe an Oireachtais le haghaidh cuairteoirí mar “Oireachtas a oibríonn don Phobal”.

Is ceart d’iarrthóirí eolas a chur ar na bunriachtanais iontrála le haghaidh an phoist seo, de réir an chur síos atá orthu sa Leabhrán Faisnéise le haghaidh an chomórtais. Ní ghlacfar sa chomórtas seo ach le hiarratais a chomhlánófar agus a chuirfear isteach trí Recruitment@oireachtas.ie agus a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais oifigiúla. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta.

Is é an spriocdháta le haghaidh na n-iarratas 1 p.m. Dé hAoine, an 12 Feabhra 2021.

Abhcóide Comhairleach (Grád III)

Is mian linn Abhcóide Comhairleach (Grád III) in Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminte (OCDP) a earcú.

Ba chóir d’iarrthóirí cur amach a fháil ar na riachtanais iontrála is gá chun cur isteach ar an bpost seo, agus déantar cur síos ar na riachtanais sin sa Leabhrán Faisnéise le haghaidh an chomórtais.

Ní ghlacfar sa chomórtas seo ach le hiarratais a chomhlánfar agus a chuirfear isteach trí recruitment@oireachtas.ie agus a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais oifigiúla.

Is é an sprioc-am chun iarratais a fháil: 1pm Dé Ceadaoin, 3 Feabhra 2021.

Ar mhaith leat blaiseadh a fháil de shaol na hoibre i Seirbhís Thithe an Oireachtais? Amharc ar an ngnáthlá a bhíonn ag cuid dár mbaill foirne.

Lá i saol Theach Laighean – Lónadóireacht

Ón nóiméad a thagaim isteach ag an obair, bím fíor-chruógach go deo. Is é Dé Céadaoin an lá is faide a suíonn an Dáil agus an Seanad, agus tabharfar amach níos mó ná 1,000 béile do Chomhaltaí, don fhoireann, d’iriseoirí agus do chuairteoirí an lá sin.

Lá i saol Theach Laighean – Oifig na nDíospóireachtaí

Is í an Chéadaoin an lá is deacra den tseachtain do thuairisceoir parlaiminte, le go leor cruinnithe coiste ar maidin, suí Seanaid agus seisiún Dála a théann amach san oíche.

Lá i saol Theach Laighean – Uiséirí

Sroichim Teach Laighean agus is é an chéad rud a chaithfidh mé a dhéanamh bualadh le beirt cheannairí foirne na foirne luaithe. Tuairiscíonn siad go bhfuil a bhfoireann ar fad anseo agus go bhfuil gach post clúdaithe.

Lá i Saol Theach Laighean – An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

Is mé an chéad duine isteach i Seomra Léitheoireachta na gComhaltaí i dTeach Laighean ar maidin, mar sin socraím an seomra don lá.